1. General terms of use

1.1 Každý používateľ, ktorý navštívi webové stránky gymify.io, gymify.sk, gymify.cz alebo gymify.app, je povinný oboznámiť sa so Všeobecnými podmienkami používania (ďalej len podmienky používania). Používateľ, ktorý nesúhlasí s podmienkami používania tohto webu sa na ňom nesmie zdržiavať ani využívať jeho funkcie.

1.2 Webová služba gymify.io, gymify.sk, gymify.cz alebo gymify.app (ďalej len GYMIFY) môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Za obsah týchto stránok nenesie prevádzkovateľ GYMIFY žiadnu zodpovednosť.

1.3 Prevádzkovateľ GYMIFY taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť alebo aktuálnosť údajov, ktoré sú na webovej stránke GYMIFY dostupné.

2. Vedenie športového centra

2.1 Manažér športového centra je osoba, ktorá v športovom centre vykonáva práce súvisiace s kontrolou, dobíjaním permanentiek a upravovaním členstva. Manažér má po prihlásení k dispozícií všetky funkcie spojené s administráciou členstva klientov vopred dohodnuté s prevádzkovateľom športového centra.

2.2 Manažér nesmie zneužívať osobné údaje, dostupné na webe GYMIFY ani ich ďalej poskytovať tretím stranám. Manažér musí svoju prácu na stránkach GYMIFY vykonávať zodpovedne a s vedomím, že pracuje s citlivými údajmi.

2.3 Prevádzkovateľ a/alebo manažér športového centra si vyhradzuje právo vymazať klienta z registrovaných klientov športového centra. Ak klient nemá aktivovaný účet v inom športovom centre využívajúcom službu GYMIFY, jeho profil môže byť zmazaný bez povinnosti upozornenia daného klienta.

2.4 Prevádzkovateľ športového centra zodpovedá za oboznámenie klienta s informáciami o ochrane osobných údajov (viď Ochrana osobných údajov)

3. Klienti športového centra

3.1 Klient športového centra má po zaregistrovaní pracovníkom športového centra možnosť prihlásiť sa pomocou prihlasovacích údajov, ktoré poskytol manažérovi športového centra. Po prihlásení má klient k dispozícií štatistiky o svojom cvičení a o svojom členstve v danom športovom centre.

3.2 Klient športového centra, ktorý je zaregistrovaný v službe GYMIFY je povinný oboznámiť sa so Všeobecnými Podmienkami Používania a dodržiavať ich.

3.3 Prihlásením klienta do svojho profilu na GYMIFY získa klient jedinečný účet, pomocou ktorého môže využívať členstvo vo všetkých športových centrách, v ktorých funguje služba GYMIFY.

3.4 Prihlásenie ani využívanie služby GYMIFY pre klienta športového centra nie je spoplatnené.

3.5 Klient môže využívať členstvo pod svojím profilom vo viacerých športových centrách, musí však mať aktivované členstvo v danom športovom centre formou aktívnej permanentky (pojmom permanentka sa rozumie členstvo poskytnuté konkrétnym športovým centrom). Po zakúpení členstva v športovom centre toto členstvo platí výhradne pre športové centrum,v ktorom bolo zakúpené, ak nie je majiteľom športového centra rozhodnuté inak.

3.6 Pri aktivovaní permanentky klientovi športového centra si je klient vedomý všetkých podmienok, ktoré daný typ permanentky obnáša, vrátane jej platnosti. Každé športové centrum má vlastné podmienky používania permanentiek, preto je nutné, aby sa s nimi klient vopred oboznámil.

4. Privacy policy

4.1 Všetky osobné údaje na webových stránkach GYMIFY sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“.

4.2 Poskytnutím osobných údajov klient športového centra dáva súhlas s ich spracovaním na webovej stránke GYMIFY v súlade so zákonom o spracovaní osobných údajov.

4.3 Osobné údaje sa získavajú pracovníkom športového zariadenia a sú spracovávané na potreby evidencie členstva klientov daného športového zariadenia. Osobné údaje tiež môžu byť použité na skvalitnenie služieb v danom zariadení (napr. na informovanie klienta o prebiehajúcich akciách a pod.).

4.4 Pri registrácií člena sa získavajú také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie člena, jeho jednoznačnú identifikáciu alebo sú použité na skvalitnenie služieb športového centra.

4.5 V službe GYMIFY je možné evidovať nasledujúce osobné údaje, ktoré sa rozdeľujú do rôznych kategórií, podľa potreby použitia: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, fotografia, email a telefónne číslo. Medzi povinné osobné údaje patrí meno, priezvisko, pohlavie a email. Pohlavie sa udáva kvôli skvalitneniu služieb športového centra. Email môže byť nahradený používateľským menom, ktoré si klient môže sám zvoliť. Fotografia môže byť požadovaná v niektorých športových centrách pre zamedzeniefalšovania členských kariet alebo pre znemožnenie neoprávneného použitia alebo prístupu. Telefónne číslo podobne ako email môže byť požité pre marketingové účely daného športového centra. Telefónne číslo patrí podobne ako dátum narodenia medzi nepovinné údaje, pretože nie je nutné k jednoznačnej identifikácií klienta. Dátum narodeniamôže byť použitý pre skvalitnenie služieb daného športového centra.

4.6 Klient má právo neposkytnúť osobné údaje. Takéto prípady je potrebné riešiť individuálne a je na prevádzkovateľovi športového centra, či umožní danému klientovi využívať služby spojené s poskytnutím členstva a akým spôsobom mu to bude umožnené.

4.7 Služba GYMIFY požíva na identifikáciu klientov mobilnú aplikáciu alebo identifikačné predmety (karty, prívesky, mobily). Pre prístup do mobilnej aplikácie je nutné prihlásenie pomocou prihlasovacieho mena a hesla.

4.8 Osobné údaje získané na webe gymify.io, gymify.sk, gymify.cz alebo gymify.app nebudú poskytované iným osobám, ako osobám oprávneným spravovať členstvo v danom športovom zariadení vrátane jeho majiteľa alebo osobám oprávnených spravovať členstvo v inom športovom centre, ktoré využíva službu GYMIFY vrátane jeho majiteľa ak klient nezvolí inak. Poskytnutie osobných údajov inému športovému zariadeniu sa vykonáva iba vtedy, ak klient požiada o registráciu v inom športovom centre, zatiaľ čo už má vytvorený profil v službe GYMIFY. Tento úkon savykonáva kvôli zjednodušeniu registrácie v novom športovom centre, kedy stačí aby klient poskytol email alebo používateľské meno, pod ktorým bol zaregistrovaný v predošlom športovom centre, avšak aj kvôli zjednoteniu profilov daného klienta. Takémuto klientovi je následne pri prihlásení do svojho účtu ponúknutá voľba, pod akým používateľským profilom sa chce do služby GYMIFY prihlásiť.

4.9 Klienti športového centra sú si vedomí toho, že pri vložení hodnotenia fitness centra bude verejne zobrazená prvá časť mena (podľa toho, ako bol daný klient zaregistrovaný v športovom centre). Ak vznikla administratívna chyba a klient bol zaregistrovaný v opačnom poradí (Priezvisko Meno), klient môže požiadať o úpravu profilu oprávneného pracovníka športového centra.

4.10 Ak športové centrum používa pre evidenciu klientov tablet, informácie o klientovomstave permanentky, podobne ako aj jeho prvá časť mena, zakúpené položky, číslo skrinkyalebo doplnkové informácie o vstupe alebo odchode klienta sú zobrazené na obrazovke tabletu.Ak si klient neželá, aby boli tieto informácie viditeľné, má právo požiadať pracovníkašportového centra, ktorý vykonáva evidenciu a správu členstva v službe GYMIFY o manuálnezaevidovanie príchodu. Obdobne ako v bode 4.8 tu platí, že ak vznikla administratívna chybaa klient bol zaregistrovaný v opačnom poradí (Priezvisko Meno), klient môže požiadať o úpravuprofilu oprávneného pracovníka športového centra.

4.11 Poskytovateľ služby GYMIFY nezodpovedá za neoprávnený prístup do manažérskych účtov v dôsledkunedostatočnej ochrany heslom alebo v dôsledku počítačového hackerstva alebo útoku. Všetcimajitelia športových zariadení sú povinní voliť silné heslá pre účty, ktoré slúžia presprávu členstva a pravidelne ich menili, aby tak znemožnili neoprávnený prístup.Odporúčanými kritériami pre silné heslo sú minimálne 8 znakov, kombinácie veľkých a malýchpísmen, číslic a špeciálnych znakov.

4.12 Klient športového centra, ktorý je zaregistrovaný v službe GYMIFY má právo kedykoľvekpožiadať oprávneného pracovníka športového centra, v ktorom je zaregistrovaný, aby boli jehoosobné údaje bezodkladne odstránené. Ak je však klient zaregistrovaný vo viacerých športovýchcentrách, je potrebné, aby si účet nechal odstrániť v každom športovom centre zvlášť.Klient má taktiež právo požiadať prevádzkovateľa služby GYMIFY, aby jeho profil odstránilzo všetkých športových centier, v ktorých bol zaregistrovaný. Toto právo vychádza z práva tzv.„Zabudnutia osobných údajov“ a ak je to možné, odstránenie sa vykonáva hneď po prijatí požiadavky.

4.13 Klienti sú si vedomí, že osoby, ktoré pracujú s osobnými údajmi v službe GYMIFY,majú prístup k histórií úkonov daného klienta, ktoré sa ukladajú ako jeho aktivita. Medzitieto úkony patria napr. príchody/odchody do športového centra, zmena kreditu, stav permanentky,číslo skrinky, prihlásenie alebo odhlásenie z udalosti a iné. História úkonov daného klientaslúži ako kontrolná informácia pri prípadných nejasnostiach, alebo v prípade, že klientnesúhlasí so stavom kreditu na jeho permanentke.

4.14 Poskytovateľ služby GYMIFY nenesie žiadnu zodpovednosť za administratívne chyby,ktoré môžu byť spôsobené nepozornosťou alebo inými činiteľmi. Správa obsahu služby GYMIFYpre konkrétne športové centrum je vyhradená výlučne pre majiteľa alebo pracovníkov športového centra.

4.15 Dostupná webová adresa služby GYMIFY gymify.io, gymify.sk, gymify.cz alebo gymify.app je zabezpečená šifrovaným protokolom HTTPS, ktorý poskytuje zabezpečenie prenášaných údajov. Server služby GYMIFY je taktiežzabezpečený proti najčastejším spôsobom útokov ako je napr. SQL Injection.

4.16 Všetky heslá do používateľských profilov sú šifrované na databázovej úrovni aby bolo priprípadnom narušení bezpečnosti znemožnené jednoduché vyčítanie hesiel.

4.17 Email alebo telefónne číslo poskytnuté v športovom centre môžu byť prevádzkovateľom služby GYMIFY použité pre skvalitnenie svojich služieb, informovanie používateľov o novinkách a zmenách alebo na marketingové účely.

4.18 Klient má možnosť zrušiť odosielanie propagačných alebo informačných emailov do svojej schránky po prihlásení do svojho účtu GYMIFY.


Snažíme sa chrániť vaše súkromie! Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky, prosím, kontaktujte nás. Spôsob akým nás môžete kontaktovať nájdete v záhlaví týchto stránok v záložke „Kontakt“ alebo nahlavnej stránke v sekcii Contact .

*pozn. gymify.io, gymify.sk, gymify.cz alebo gymify.app alebo GYMIFY je členský systém, určený pre športové zariadenia spojený s rozhraním pre členov apropagačnou/informačnou časťou stránky.

5. Používanie súborov Cookies

5.1 Služba GYMIFY používa pre skvalitnenie služieb a správne pracovanie webu súbory Cookies a inédočasné súbory, ktoré pre zjednodušenie pomenovania budeme nazývať spoločným názvom Cookies.Tieto súbory sa ukladajú lokálne do prehliadača používateľa služby GYMIFY na rôznych zariadeniáchako sú napr. počítače, mobilné telefóny, tablety. Cookies používame, ak máte účet na GYMIFY aleboak používate web https://gymify.io.

5.2 Tieto súbory zvyčajne umožňujú dočasné uloženie informácií, ktoré následne služba GYMIFYvyužíva pre zjednodušenie prístupu a pre jej správne fungovanie.

5.3 Ak používateľ, ktorý navštívil stránku gymify.io, gymify.sk, gymify.cz alebo gymify.app alebo ktorúkoľvek jej subdoménune súhlasí s používaním cookies, je povinný bezodkladne opustiť webovú lokalitu gymify.io, gymify.sk, gymify.cz alebo gymify.app. Používateľ má následne možnosť vymazať zo svojho prehliadača súbory cookies.

5.4 Súbory cookies používame napríklad na:

5.4.1 Zhromažďovanie a analýzu návštevnosti webovej stránky pomocou služby Google Analytics,ktorej výstupy slúžia k lepšiemu prispôsobeniu používania našej služby.

5.4.2 Informácie o prihlásenom používateľovi, vďaka ktorým Vás po prvom prihlásení dokážemevo vašom prehliadači identifikovať a zjednodušiť Vám budúce prihlasovanie

5.4.3 Lepšie zabezpečenie našej služby, ktoré zároveň zvyšuje aj zabezpečenie evidovaných údajov

5.4.4 Nastavenia našej webovej služby, ktoré je nutné vykonávať pre každého používateľa individuálnena webovom prehliadači, z ktorého práve pracuje

5.4.5 A nakoniec napríklad aj na to, aby sme Vám upozornenie o používaní cookies nezobrazovali prikaždej návšteve stránky, ale po jeho potvrdení si túto informáciu nechávali uloženú u Vás.

6. Rezervačný systém

6.1 Systém GYMIFY ponúka možnosť využívania rezervačného systému, avšak konkrétne nastavenie a možnosti platby si určuje každé fitness centrum samostatne.

6.2 Klienti Šporových centier využívajúci rezervačný systém musia pre vytvorenie rezerváciu uviesť minimálne celé meno a email. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu klienta fitness centrom a pre prípadné zmeny alebo zručenie rezervácie.

6.3 Šporové centrum si môže zvoliť možnosti platby v rezervačnom systéme. Štandardne systém GYMIFY ponúka prihlásenie s platbou na mieste konania, prihlásenie pomocou kreditnej permanentky alebo prihlásenie pomocou online platby, ktorá je zabezpečená službou Stripe.

6.4 Pokiaľ sa fitness centrum rozhodne pre použitie online platobnej brány v prostredí rezervačného systému, môže definovať percentuálnu výšku refundácie v prípade zrušenia rezervácie. Každé fitness centrum si toto nastavenie volí samostatne, preto je v prípade zrušenia rezerváciu nutné informovať sa v príslušnom fitness centre na výšku refundácie.

6.5 Všetky prípadné spory vzťahujúce sa k rezervačnému systému, online dobíjaniu členstva, prípadne k inému využitiu online platobnej brány a s tým spojenej refundácií platieb sú riešené výhradne medzi športovým centrom registrovaným do webovej služby GYMIFY a poškodeným klientom športového centra. Poskytovateľ služby GYMIFY nedrží a nemá možnosť manipulovať s finančnými prostriedkami svojich partnerov - športových centier.

6.6 Všetky platby pomocou online platobnej brány v rámci služby GYMIFY sú vykonávané priamo na Stripe účet partnera registrovaného v službe GYMIFY.

6.7 Každý používateľ registrujúci sa pomocou rezervačného systému GYMIFY v rámci svojho fitness centra má povinnosť:

  • V prípade prihlásenia sa s povinnosťou platby na mieste konania dostaviť sa na rezervovaný čas na miesto konania rezervácie a uhradiť dohodnutú sumu spôsobom určeným športovým centrom, v ktorom bola rezervácia vykonaná. V opačnom prípade je používateľ povinný zrušiť rezerváciu v definovanom deadline.
  • V prípade prihlásenia sa pomocou zakúpeného členstva dostaviť sa na miesto konania rezervácie
  • V prípade prihlásenia sa pomocou online platobnej brány a úspešného uhradenia rezervácie v plnej výške dostaviť sa na miesto konania rezervácie alebo zrušiť rezerváciu v definovanom deadline s výškou refundácie nastavenou v danom športovom centre.

V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek z uvedených bodov nie je fitness centrum povinné používateľovi vrátiť uhradenä sumu a akékoľvek spory sú riešené priamo medzi športovým centrom a používateľom.

7. Zmena podmienok používania

7.1 Prevádzkovateľ služby GYMIFY si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania. Ak používateľ naďalej využíva službu GYMIFY, súhlasí s aktuálnymi podmienkami používania.

7.2 Ak existuje rozpor v interpretácii podmienok GYMIFY v rôznych jazykoch, výrazy interpretované v slovenskom jazyku sú vždy nadradené iným jazykom.


The conditions come into force 22.7.2021

Prevádzkovateľ

GYMIFY & Co, s.r.o.

Oščadnica 930
023 01 Oščadnica
Slovenská Republika

IČO: 53386850
DIČ: 2121349406
IBAN: SK47 0200 0000 0043 8517 6653

Zapísaný 22. októbra 2020, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75814/L